Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Handelsnaam van Westerling Mediation
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Westerling Mediation en Conflictenmediator werken onder het label van De Raad van Mediators. Voor hen is derhalve het reglement van de Raad van Mediators van toepassing. Tevens conformeren zij zich aan het gedragsreglement van de Mediators Federatie Nederland (MfN) en het ADR International Register.


REGLEMENT DE RAAD VAN MEDIATORSArtikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder: a. RvM: De Raad van Mediators; b. bestuur: bestuur van de RvM; c. partijen: partijen die hun conflictsituatie willen oplossen; d. mediation: conflictbemiddeling waarbij partijen zich inzetten om onder begeleiding van een mediator hun conflictsituatie samen op te lossen; e. mediator: deskundige die de mediation leidt, bij de ADR is gecertificeerd en bij de RvM is aangesloten; f. ADR: ADR International Register; g. certificerende instelling: door de RVM erkende instelling die certificaten van vakbekwaamheid op het gebied van mediation uitgeeft; h. mediationovereenkomst: schriftelijke overeenkomst waarin partijen aan de mediator de opdracht verlenen en de mediator deze opdracht aanvaardt om hen via mediation te begeleiden; i. kwestie: in de mediationovereenkomst omschreven conflictsituatie.
Artikel 2 Benoeming van de mediator
1. Partijen wijzen zelf de mediator aan. 2. Indien partijen de hulp van het bestuur wensen bij de keuze van een mediator, dienen zij een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur via www.deraadvanmediators. 3. De schriftelijke aanvraag bevat de namen, (e-mail)dressen, telefoonnummers en eventueel faxnummers van partijen en hun eventuele vertegenwoordigers, alsmede een globale omschrijving van de conflictsituatie. 4. Na ontvangst van de aanvraag zendt het bestuur aan partijen: a. een lijst met mediators die, gezien de omschrijving van de conflictsituatie of de door partijen opgegeven relevante criteria, in aanmerking komen; b. een exemplaar van dit reglement en de gedragsregels voor de bij de RvM aangesloten mediator. 5. Partijen maken uit de lijst een gezamenlijke keuze, waarna zij: a. direct contact met de mediator op kunnen nemen, of b. aan het bestuur berichten wie de mediator van hun keuze is geworden, waarna het bestuur de mediator informeert; vervolgens neemt de mediator contact op met partijen. 6. Komen partijen niet tot een gezamenlijke keuze, dan kunnen zij of één van hen het bestuur verzoeken een schriftelijk voorstel te doen voor een door de partijen te benoemen mediator.
Artikel 3 Aanvang mediation
1. Na de benoeming stelt de mediator een mediationovereenkomst op die door partijen en de mediator wordt ondertekend. 2. De mediation vangt aan na ondertekening van de mediationovereenkomst, tenzij een ander tijdstip in de mediationovereenkomst wordt afgesproken.
Artikel 4 Werkzaamheden mediator
1. De werkzaamheden van de mediator met ingang vanaf de aanvang van de mediation betreffen het beleggen en begeleiden van de mediationbijeenkomsten en daarnaast werkzaamheden als verslaglegging, contact onderhouden met partijen en eventuele derden, deskundigen of adviseurs en, indien gewenst, het opstellen van bij de mediation behorende overeenkomsten. 2. De mediator bepaalt na overleg met partijen de wijze waarop de mediation wordt gevoerd. 1 Management: Minderbroerstraat 33a | 2611 MV | Delft | 015-3020015 | info@deraadvanmediators.nl | deraadvanmediators.nl KvK 50629263 | BTW NL822843043B01 | IBAN NL11ABNA0473948958 Reglement De Raad van Mediators 3. Het is de mediator toegestaan afzonderlijk en vertrouwelijk met de partijen te communiceren; hierover worden afspraken gemaakt in de mediationovereenkomst. 4. Partijen en de mediator spannen zich ervoor in om de mediation voortvarend te laten verlopen.
Artikel 5 Vrijwilligheid
1. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van partijen. 2. Elke partij, alsook de mediator, kan op elk gewenst moment de mediation beëindigen door schriftelijke kennisgeving hiervan aan elkaar. 3. Partijen zijn niet gebonden aan stellingen en voorstellen die zij of de mediator tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan, tenzij. 4. Tussentijdse of slotafspraken binden partijen alleen voor zover zij die afspraken en het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk vastleggen in een door partijen ondertekende overeenkomst.
Artikel 6 Beslotenheid
1. Bij de mediation zijn geen andere personen aanwezig dan de mediator en de partijen of hun vertegenwoordigers en adviseurs. 2. Ingeval meerdere personen bij de mediation worden betrokken, is toestemming vereist van de partijen. 3. Indien de mediator dat wenst kan hij zich secretarieel laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon. 4. Indien een partij zich tijdens de mediation laat vertegenwoordigen, is de vertegenwoordiger bevoegd om alle (rechts)handelingen te verrichten die voor de mediation noodzakelijk zijn.
Artikel 7 Geheimhouding
1. De mediator draagt er zorg voor dat alle bij de mediation betrokken personen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 2. Onder betrokken personen wordt ook de achterban van de partijen verstaan. 3. Partijen doen aan derden, onder wie begrepen rechters of arbiters, geen mededelingen over het verloop van de mediation, de door de bij de mediation aanwezige personen ingenomen standpunten, gedane voorstellen en de daarbij mondelinge of schriftelijke, directe of indirecte, verstrekte informatie. 4. Partijen verbinden zich om geen stukken aan derden, onder wie begrepen rechters of arbiters, bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de mediation betrokkene tijdens of in verband met de mediation zijn geopenbaard, getoond of anderszins belend gemaakt. 5. Deze verplichting geldt niet voor zover de desbetreffende betrokkene onafhankelijk van de mediation reeds over deze informatie beschikte of had kunnen beschikken. 6. Onder stukken wordt in dit artikel mede verstaan de mediationovereenkomst, de door partijen of mediator opgestelde aantekeningen, verslagen en voor partijen bindende tussentijdse of slotafspraken voor zover partijen hebben afgesproken dat deze vertrouwelijk blijven, alsmede andere gegevensdragers, zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale bestanden in welke vorm dan ook. 7. Het derde tot en met het zesde lid zijn ook van toepassing op de mediator. 8. Partijen doen hiermee afstand van het recht om in rechte of anderszins hetgeen tijdens de mediation is gebleken als bewijs tegen elkaar aan te voeren of de mediator, het bestuur, de RvM of bij de RvM werkzame of anderszins betrokken personen, als getuige of anderszins te horen of te doen horen over informatie die is verstrekt of is vastgelegd tijdens of in verband met de mediation, dan wel over de inhoud van de door partijen als bindend verklaarde tussen of slotafspraken; partijen hebben hiertoe een bewijsovereenkomst gesloten. 9. De mediator behandelt alle informatie die hem door één van de partijen buiten aanwezigheid van de andere partij wordt verstrekt vertrouwelijk, behoudens voor zover de betrokken partij uitdrukkelijk toestemming verleent om die informatie tijdens de mediation in te brengen. 10. Het bepaalde in het eerste tot en met het negende lid geldt niet in geval van: a. informatie over strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht dan wel een wettelijk meldrecht bestaat; b. informatie over de dreiging van een misdrijf; c. een verzoek van de certificerende instelling aan de mediator om geanonimiseerde informatie te overleggen waaruit blijkt dat hij praktijk voert; de certificerende instelling verbindt zich schriftelijk tot geheimhouding ter zake; d. een verzoek van het bestuur aan de mediator om informatie te overleggen waaruit blijkt dat hij praktijk voert; het bestuur verbindt zich schriftelijk tot geheimhouding ter zake. e. een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator. 11. Indien sprake is van het tiende lid onder sub d: a. is de mediator ontslagen uit de voor hem geldende geheimhoudingsplicht voor zover nodig om zichzelf tegen de vorderingen te verweren of een beroep te doen op zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering; b. vervalt de geheimhoudingsplicht voor alle partijen voor zover nodig om de klacht te behandelen.
Artikel 8 Schriftelijke vastlegging resultaat mediation
1. De mediator draagt er zorg voor dat hetgeen partijen zijn overeengekomen deugdelijk, al dan niet door of met behulp van een deskundige derde, in een vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd. 2. Voor de inhoud van de overeenkomst zijn en blijven partijen met uitsluiting van de mediator zelf verantwoordelijk; de mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de overeenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade. 3. Partijen hebben het recht om zich door een externe deskundige te laten adviseren over de inhoud van de overeenkomst. 4. Partijen bepalen gezamenlijk en op schrift in hoeverre de inhoud van de overeenkomst vertrouwelijk blijft; de inhoud van de overeenkomst mag aan de rechter worden voorgelegd, indien dat noodzakelijk is om nakoming daarvan te vorderen.
Artikel 9 Einde mediation
1. De mediation eindigt: a. door ondertekening door partijen van de in artikel 8 genoemde vaststellingsovereenkomst; b. door een schriftelijke verklaring van de mediator aan partijen dat de mediation eindigt; c. door een schriftelijke verklaring van een partij aan de andere partij en de mediation dat de mediation eindigt. 2. Beëindiging van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van partijen onder de mediationovereenkomst onverlet.
Artikel 10 Andere procedures
1. Eventuele bij de aanvang van de mediation al aanhangige gerechtelijke of aanverwante procedures over de kwestie of onderdelen daarvan, met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten, zoals beslaglegging of het instellen van hoger beroep, worden door partijen opgeschort voor de duur van de mediation. 2. Partijen maken gedurende de duur van de mediation jegens elkaar geen procedures aanhangig, met uitzondering van maatregelen ter bewaring van rechten. 3. Indien een partij een maatregel ter bewaring van rechten neemt of een andere procedure dan bedoelt in dir artikel aanhangig maakt, is die partij verplicht daarvan binnen 24 uur na het nemen, respectievelijk aanhangig maken ervan mededeling te doen aan de mediator en de andere partij. Artikel 11 Beperking aansprakelijkheid 1. Iedere aansprakelijkheid van de mediator, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de mediation en aangetoond door een onafhankelijke deskundige adviseur, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de mediator komt. 2. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van de mediator, vrijwaren partijen de mediator en stellen partijen de mediator schadeloos ter zake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens de mediator mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van de mediator tijdens de mediation.
Artikel 12 Gedragscode en klachten
1. De mediator is gebonden aan de door het bestuur vastgestelde Gedragscode voor de RvM-mediator en onderworpen aan De Raad van Mediators Klachtenregeling. 2. Een Partij kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de mediation bij het bestuur een klacht indienen conform deze klachtenregeling.
Artikel 13 Niet voorziene gevallen
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de mediator; hij handelt daarbij overeenkomstig de strekking van het reglement en brengt het bestuur van zijn beslissing schriftelijk op de hoogte.
Artikel 14 Wijziging van het Reglement c.q. afwijken van het Reglement 1. De RvM is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. 2. Wijzigingen hebben geen effect op mediations die op dat moment reeds worden gevoerd; op die mediations is uitsluitend het reglement van toepassing zoals dat bij de aanvang van die mediations van kracht was.
Artikel 15 Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van De Raad van Mediators.
Artikel 16 Toepasselijk recht Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.

Wij helpen u persoonlijk en betrouwbaar